நவம்பர் மாத வாக்குத்தத்த செய்தி - 2023

Category: Promise Messages

Duration: 34m

 அபிஷேகத்தினால் நுகம் முறிந்துபோம். ஏசாயா 10 : 27  The yoke shall be destroyed because of the anointing. (KJV)
Loading