அக்டோபர் மாத வாக்குத்தத்த செய்தி - 2023

Category: Promise Messages

Duration: 35m

பயப்படாதே, நான் உனக்குத் துணைநிற்கிறேன். ஏசாயா 41 : 13. Don’t be afraid. I am here to help you. (NLT) Isaiah 41 : 13
Loading