தினமும் ஜெபிக்க வேண்டிய ஜெபக்குறிப்புகள் !

Language: தமிழ்

 • எல்லா மனுஷருக்காகவும் ஜெபியுங்கள்!
  4:00 Watch Now
 • தேசத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் !
  4:52 Watch Now
 • தேவ ஊழியர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் !
  4:58 Watch Now
 • சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக ஜெபியுங்கள்!
  5:32 Watch Now
 • எழுப்புதலுக்காக ஜெபியுங்கள் !
  5:11 Watch Now
 • இஸ்ரேல் தேசத்திற்காக ஜெபியுங்கள் !
  04:31 Watch Now
 • உங்கள் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் !
  2:30 Watch Now
 • ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபியுங்கள் !
  2:52 Watch Now